Të ardhurat

412

Çfarë janë të ardhurat?

Të ardhurat janë para që një individ ose biznes merr në këmbim të ofrimit të një malli ose shërbimi ose i fiton nëpërmjet investimit kapital.

Individët zakonisht fitojnë të ardhura përmes pagës ose të ardhurave të tjera. Bizneset fitojnë të ardhura nga shitja e mallrave ose shërbimeve mbi koston e tyre të prodhimit.

Të ardhurat e përfituara nga mjete të ndryshme trajtohen ndryshe nga organet tatimore. Sipas tyre, të ardhura janë të gjitha pasuritë e marra në një periudhë të caktuar që i nënshtrohen tatimit.

Llojet e të ardhurave

Të rregullta

Të ardhurat që rezultojnë nga ecuria e biznesit kryesor të kompanisë, d.m.th. nga shitja e produkteve ose shërbimeve.

Financiare

Të ardhurat që krijohen nga aktivitetet e rregullta financiare të kompanisë, si diferencat pozitive në këmbim, interesat etj.

Të jashtëzakonshme

Të ardhura që nuk kanë vazhdimësi në gjenerimin e tyre dhe nuk pasqyrojnë ecurinë e aktiviteteve të përditshme.

Kuptimi i konceptit të të ardhurave

Për shumicën e individëve, të ardhurat shpesh vijnë në formën e një rroge ose honorari. Investimet, pensionet dhe sigurimet shoqërore janë gjithashtu burime të ardhurash dhe zakonisht janë burimet kryesore të të ardhurave për pensionistët dhe ata që nuk punojnë.

Individët marrin të ardhura duke fituar një rrogë, duke punuar dhe duke investuar në asete financiare si aksione, obligacione dhe pasuri të paluajtshme. Për shembull, aksionet e një investitori mund të paguajnë të ardhura në formën e një dividenti vjetor.

Të ardhurat e biznesit mund t’i referohen të gjitha të ardhurave të një kompanie. Pasi paguan të gjitha shpenzimet dhe taksat, kompania nxjerr fitimin. Shumica e formave të të ardhurave janë subjekt i taksimit nga qeveritë lokale, shtetërore dhe federale. Në Maqedoni, të ardhurat e personave fizikë dhe juridikë i nënshtrohen tatimit sipas llojit të të ardhurave.

Në shumicën e vendeve, të ardhurat e fituara tatohen nga qeveria përpara se të merren. Të ardhurat e krijuara nga tatimet mbi të ardhurat financojnë veprimet dhe programet e qeverisë të përcaktuara nga buxheti i shtetit.

Të ardhura pasive

Të ardhurat pasive janë të ardhurat që merrni edhe kur nuk jeni duke punuar. Shembulli më i thjeshtë është dhënia me qira e një apartamenti. Ju mund të punoni në punën tuaj, por gjithashtu të merrni të ardhura pasive nga pasuria juaj e paluajtshme. Ka shumë lloje dhe burime të të ardhurave pasive.

Për të marrë të ardhura të qëndrueshme pa bërë asgjë, duhet të punoni shumë në fillim. Nëse i vendosni të ardhurat prej 10 vitesh në një fond të përbashkët ose i investoni në aksione, mund të siguroni të ardhura solide pothuajse aq sa të ardhurat vjetore.

Ndonjëherë për 6-18 muaj duke punuar në një projekt që do të gjenerojë të ardhura (zhvillimi i një aplikacioni, një blogu) mund t’ju sigurojë një fitim të qëndrueshëm për shumë vite, edhe kur nuk jeni më duke punuar.

Dallimi midis të ardhurave pasive dhe aktive

Të ardhurat aktive dhe pasive ndryshojnë nëse do të merrni fonde edhe pas ndërprerjes së vetë aktivitetit. Parimi i të ardhurave aktive është: punë e kryer – marrja e të ardhurave.

Nëse doni më shumë para, merrni një punë tjetër. Për shembull, një shofer taksie paguhet për sa kohë që drejton njerëz. Nëse ai ndalon ngarjen, ai ndalon së fituari.

Parimi i të ardhurave pasive është krijimi i një burimi të ardhurash të njëhershme që ju sjell fitim në mënyrë të vazhdueshme. Të ardhurat pasive janë një dëshirë e çdo personi.

Përmblodhi dhe përshtati:

www.studentet.mk

Comments are closed.