Shkallët e ndajfoljes

5,257

•Ndajfolja përdoret në shkallën pohore, krahasore dhe sipërore. Ato formohen njësoj si shkallët e mbiemrit.
•Shkalla pohore:
Miri ecën shpejt.
•Shkalla krahasore:
e barazisë – Miri ecën aq shpejt sa Genti.
e sipërisë – Miri ecën më shpejt se Genti.
e ultësisë – Miri ecën jo aq shpejt sa Genti.
•Shkalla sipërore:
Miri ecën shumë shpejt.

 

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

Comments are closed.