Pjesa e I – Prezantimi me PHP

485

Sintaksa, Variablat dhe Operatorët
Disa rregulla sintaksore të gjuhës PHP

Variablat në PHP fillojnë me shenjën e dollarit $.
Emrat janë case sensitive.
Emrat ndjekin të njëjtat rregulla si javascript, emri duhet të fillojë me
një shkrojne ose me underscore (_).
Shembujt e mëposhtëm ilustrojnë rregullat që duhet të zbatojmë kur
vendosim për emrat e variablave:

<?php
$var = "Bob";
$Var = "Joe";
echo "$var, $Var"; // afishon "Bob, Joe"
$4site = 'not yet'; // gabim; fillon me nje numer
$_4site = 'not yet'; // ne rregull; fillon me underscore
$täyte = 'mansikka'; // ne rregull; 'ä' eshte ASCII 228.
?>

Tipet e të dhënave në PHP

PHP ka disa tipe të dhënash, ndër të cilët janë tipet e mëposhtëm;
Boolean,
integer (zakonisht 32 bit)
numrat me presje (floating point numbers)
stringje ose vargjet e karaktereve
Tabelat ose arrays , të ciët shumë fleksibel dhe mund të përmbajnë të
dhëna të tipeve të ndryshme
Klasat
Burimet (Resources )
NULL (varialblat pa vlere)

Nëpërmjet funksionit isset($v) kontrollohet nëse një variabël ekziston
apo jo.
Tipi i të dhënave Boolean ka dy vlera të mundshme : TRUE dhe
FALSE
Me vlerën FALSE janë ekuivelente vlerat e mëposhtme:

Vlera integer 0
Vlera float 0.0
Stringu bosh „‟
Vlera NULL
Një array me zero elementë
Të gjitha vlerat e tjera konsiderohen si TRUE

Operatorët

Operatorët aritmetikë
-$a Mohimi , e kundërta e $a.
$a + $b Mbledhja, Shuma e $a dh $b.
$a - $b Zbritja, Diferenca $a - $b.
$a * $b Prodhimi, Prodhimi i $a dhe $b.
$a / $b Pjesëtimi, $a pjesëtim $b.
$a % $b Mbetja, Mbetja e pjesëtimit te $a me $b.
$a++ Operatori i pas inkrementimit
++$a Operatori i pre inkrementimit
$a-- Operatori i pas dekrementimit
--$a Operatori i pre dekrementimit
Operatoret e krahasimit
$a = = $b krahasimi për vler të njëjtë, TRUE nëse $a është e
barabartë me $b, FALSE në të kundërt
$a != $b Jo të barabartë, TRUE nëse $a është e ndryshme nga $b,
FALSE në të kundërt
$a <> $b Jo të barabartë, TRUE nëse $a është e ndryshme nga $b,
FALSE në të kundërt
$a < $b Më e vogel se, TRUE nëse $a është më e vogël se $b. $a > $b Më e madhe se, TRUE nëse $a është më e madhe se $b.
$a <= $b Më e vogël se ose e barabartë, TRUE nëse $a është më e vogël ose e barabartë me $b $a >= $b Më e madhe se ose e barabartë, TRUE nëse $a është më e
madhe se $b ose e barabartë me $b
Operatoret llogjike
$a and $b, (AND) TRUE if both $a and $b are TRUE.
$a or $b, (OR) TRUE if either $a or $b is TRUE.
$a xor $b, (XOR) TRUE if either $a or $b is TRUE, but not both.
! $a, (Not TRUE) if $a is not TRUE.
$a && $b, (AND) TRUE if both $a and $b are TRUE.
$a || $b, (OR) TRUE if either $a or $b is TRUE.

Shembulli i mëposhtëm ilustron përdorimin e operatorëve llogjikë:

<?php
$a=0;
$b=1;
if($a&&$b) echo 'a &&b is true';
else echo 'a &&b is false';
// afishon a &&b is false
if($a and $b) echo 'a and b is true';
else echo 'a &&b is false';
// afishon 'a &&b is false
if($a||$b) echo 'a || b is true';
else echo 'a || b is false';
// afishon a || b is true
if($a or $b) echo 'a or b is true';
else echo 'a or b is false';
// afishon a or b is true
if (!$a) echo 'a is false';
else echo 'a is true';
// afishon a is false
?>

PËRGADITI DHE PËRSHTATI:

STUDENTET.MK

Comments are closed.