Përmbajtja e rezymesë

1,021

Madhësia e pjesëve: Nuk është e domosdoshtme që pjesët të jenë të barabart në gjatësi , Shkallët e edukimit dhe të përvojës të jenë të cituara.

Gjatësia e Rezymesë: Bënu i detajuar, njëkohësisht i ngjeshur ,Veni çështjet më kryesore në kryje. Punëdhënësit preferojnë një faqe, kontaktet e rrjetit preferojnë dy faqe, është zgjedhje personale:  se cfar gjatësie do të përdorni.

Përmbajtja e pjesëve  Informata kontakti, formulim objektiv ose përmbledhje e aftësive , edukimi, përvoja, aktivitete/organizata profesionale/ çertifikata , rekomandim.

  1. Emri dhe Adresa: Përdor shkronja të mbdhaja dhe “Bold” për të shkruajtur emrin. Përdor adresë të përherëshme nëse nuk mund të jesh i kapshëm çdo herë në adresën tënde mommentale. Përdor numër telefoni që në çdo kohë mund të jesh i kapshëm. Gjithashtu edhe e-mail adresa. Jepi një jetë rezymesë tënde me atë që çdo herë mund të jesh i kapshëm.
  2. Synimet e Karierës: Shpreh shkurtimisht formulimin e karierës në 1 deri 4 fjalë titull pune, tërhiq vëmendje në interesin tënd të punës e përcjellur më një përshkrim të interesit tënd afatgjatë të karierës. Thekso se çfarë ti ofron e jo se çfarë ti kërkon.
  3. Edukimi: Listë informatash vetëm për edukimin më “të lartë” duke përfshirë institucionin edukativ, lokalitetin, grada shkencore, notat, data e diplomimit. Lista duhet të jetë në formë të mbrapsht kronollogjike.

Edukimi: Trajnimet akademike: më të mëdhajat, më të voglat, vlerësimet dhe mirnjohjet,  kurse specifike.

Edukimi: Kurse speciale akademike: Aftësi teknike të përfituara, bashkëpunimet, ndërmjetësim, studime jashtë shtëtit, ku të cilat përmbajnë tërë bagazhin tënd akademik.

  1. Aktivitetet dhe mirënjohjet: Indikator të udhëheqjes, intereset, aftësitë sociale, puna në grupe dhe angazhimet. Listë e ndarë, paragrafe të shkurta. Selektimi i fjalëve është shumë me rëndësi!

Përshkrimi 2- deri 3- fjalë përshkrim i titullit, 1- deri 3- fjali shqyrtim i paragrafeve (çështje për tu diskutuar: udhëheqje, madhësia e grupit, përgjegjesit buxhetore, mbikqyrje, dedikim kohor,  arritjet personale)

 

  1. Hobi: Vrapim maratonik, çiklizëm, udhëtim internacional, tenis gjysëm-profesional, argjend-punues, udhëheqës udhëtimi …
  2. Mirënjohjet: Krenari e jo mendjemadhësi me arritjet, Spjego secilën me rend: madhësinë, data, natyrën.
  3. Përvoj pune: Dizajno për të shfaqur aftësitë të cilat i keni përfituar dhe cfar keni mësuar nga e njejta; Listë e çdo pune full-time ku lista të jetë në rend të mbrapsht kronollogjik; Mardhëniet në punë: përvojat e rëndësishme, punët vullnetare duke treguar vlerat dhe kualitetet personale; puna në grup, lidershipi,dituritë sociale dhe pergjegjësitë;

Pozicioni: tre fjalë maksimum, përshkrues, shkruani me shkronja të mëdha apo nënvizoni;

Detyrat: detaje, një deri në katër fjali, fjalë kyçe, tregoj kualitetet personale

Shkalla e përgjegjësisë: mbikqyrës, shitës, shkalla e buxhetit, vendim i lire, reportim në

 

Rishikim – Ripunim – Rishikim: Të duhet një bazë kualitative për fillim, Asnjëher “Edicioni final”, Përmirësim konstant – Ripunim çdo vjecar, Kopjo dhe çdo herë mba kopje për distribuim.

Gjërat që i japin rezymesë tuaj apo CV-së përparësi para tjerëve: madhësia, ngjyra, Fotografitë, zgjidhja e fjalëve, fjalët ngacmuese, tiparet e begraundit, përdorimi i fjalëve vetpërshkruese.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.