Përcaktimi i çmimit tek ofruesit e shërbimeve

143

Bizneset që ofrojnë shërbime, si restorante, shërbime makinash, pastrim kimik, agjenci udhëtimesh apo transportues, nuk prodhojnë ose shesin mallra që mund të shihen ose preken. Ata u ofrojnë njerëzve një shërbim shkëmbimi me para. Kjo mund të bëhet duke përdorur një makinë (pastrim kimik), ose si punë e një punëtori shumë të aftë (mekanik makinash).

Në aktivitetet e shërbimit, kostot direkte janë kostot e përdorimit të një makinerie ose punëtori.

Kostot indirekte janë të gjitha kostot e tjera që duhet të paguani për të drejtuar një biznes, dmth. qiraja, shpenzimet e administrimit, shpenzimet e zyrës, sigurimet, telefoni e të ngjashme.

Paratë që merrni për shërbimet tuaja duhet të jenë të mjaftueshme për të mbuluar:

  • kostot direkte;
  • kostot indirekte;
  • fitim i arsyeshëm; dhe
  • tatimin mbi shitjen.

Çmimi për një shërbim zakonisht përllogaritet në bazë orë. Ky quhet shërbim për orë. Llogaritet kështu:

Orë shërbimi për orë + Kostot direkte për orë = Fitimi bruto i fitimit në orë

Tarifa e fitimit bruto në orë shtohet për të mbuluar kostot indirekte plus fitimin.

Përmblodhi dhe përshtati:
STUDENTET.MK

Comments are closed.