Llojet e foljes

5,009

Dallojmë lloje të ndryshme të foljes:

Foljet ndihmëse (kam dhe jam) dhe gjysmëndihmëse (mund, duhet…);

Foljet kalimtare dhe jokalimtare. Kalimtare janë ato që kanë një kundrinor, ndërsa jokalimtare janë ato që nuk kanë kundrinor. Foljet kalimtare ndahen në: kalimtare të drejta, ato që kanë një kundrinor të drejtë dhe në kalimtare të zhdrejta, ato që kanë një kundrinor të zhdrejtë.

Foljet pavetore ( atoqëtregojnënjëdukuri atmosferike ..p.sh.vetëtimë, bubullimë etj.) dhe njëvetore (ato që kanë vetëm vetën e tretë ..p.sh.bie shi-ai bie…).

Format e pashtjelluara të foljes janë:

• Pjesorja: punuar;

• Paskajorja: për të punuar;

• Përcjellorja: duke punuar;

• Mohorja: pa punuar;

 -Foljet e parregullta:

• Foljet e parregullta temën e së kryerës së thjeshtë dhetëpjesorese kanëkrejttëndryshmengatema e trajtës përfaqësuese (t.e t.p. shoh-t.e s.kr.thj. pashë-t.e pj.parë).

 -Foljet e rregullta:

• Quhen kështu ngase kalojnë rregullisht nga një kohë në tjetrën (shikoj – shikoja – shikova – shikuar).

• Folja këpujore:

• Shërben për të vënë lidhje pjesën kryesore të kryefjalës me kallëzuesorin e kryefjalës, pra shërben si këpujë. Folja këpujore bazë ka foljen jam (është).

 

Përmblodhi dhe përshtati:

STUDENTET.MK

Comments are closed.