Kompjuteri personal

912

Edhe pse ekzistojnë kompjuterë personal me arkitekturë të ndryshme, sot kur flitet për
kompjuterin personal mendohet për kompjuterët IBM ose IBM kompatibil.

Kompjuteri i parë personal IBM (Personal computer ose PC) është paraqitur në vitin
1981. Në momentin e paraqitjes IBM PC, ka qenë vetëm një nga shumë
mikrokompjuterët që ishin paraqitur në treg dhe kanë përfunduar pa sukses për shkak të
mundësive të kufizuara të tyre. Njëzet vitet e fundit PC mbajnë vendin e parë në treg dhe
bëhet standard. Arsyet që sjellin në zhvillimin e këtillë të PC kompjuterëve janë:

• Kompjuteri PC është standard dhe ka arkitekturë të hapur.
• Është mirë i dokumentuar dhe ka mundësi të madhe për shtime.
• Është i lirë, i thjeshtë, dhe me dimensione të vogla.

Pasi është dokumentuar, përveç IBM edhe kompanitë tjera kanë filluar me prodhimin e
PC kompjuterëve dhe komponenteve për PC. Ata kanë mundur lirisht t’i shfrytëzojnë
standardet për PC të definuara nga IBM sepse nuk kanë qenë të patentuara dhe të
mbrojtura nga IBM. Në këte mënyrë janë paraqitur IBM PC kompjuterët kompatibile me
çka fillon epoka e kompjuterëve.

Kompjuterët personal janë mjete për kryerjen e punëve profesionale, për veprimtari
ekonomike si dhe për nevoja personale dhe gjatë kësaj është e nevojshme të pasurit e
njohurive të pakta relative të teknologjisë informative (programim etj). Ata kanë zbatim
të gjerë në të gjithë lëmitë e veprimtarisë njerzore nga llogaritjet matematikore, lekturim,
përpunim të teksteve e deri në kryerjen e analizave nga më të ndryshmet, paraqitjeve
grafike dhe animacioneve.

 

Burimi:Libri Bazat e Informatikës

Comments are closed.