Karakteristikat e inflacionit

586

1. Në kohën moderne me siguri të plotë mund të themi se pothuajse nuk ekziston asnjë shtet , në ekonomin kombëtare të tij të mos ekziston inflacioni.
2. Inflacioni në kohën moderne manifestohet në mënyra të ndryshme ose me anë të rritjes së çmimeve në ekonomin e tregut ose duke krijuar radhë për produkte të caktuara në ekonominë e centralizuar,ekonomive të rregulluara administrative.
3. Nuk ka inflacion të njëjtë në dy ose më shumë ekonomi kombëtare. Inflacioni në secilën ekonomi kombëtare ka më pak ose më shumë karakteristika nacionale.
4. Asnjëherë ose shumë rallë ndodhë që të përsëritet një inflacion në dy periudha kohore , pothuajse gjithmonë ndodhë sikur ‘’ I ri’’ në krahasim me inflacionet e mëhershme.

Comments are closed.