Informatika Në Shekullin 21

382

Informatika është shkenca që studion strukturën, metodikat, algoritmet, mekanizmat e përpunimit të informacionit.

“Informatika është shkencë që merret me përpunimin automatik të informacioneve, ku me përpunim nënkuptohet: pranimi i informacioneve nga pajisjet hyrëse dhe shndërrimi i tyre në sinjale; përçimi i tyre nëpër linja për komunikim brenda kompjuterit me teknika të ndryshme; vendosja në kujtesën kompjuterike; përpunimi nga njësia qendrore njehsuese (procesori) me ndihmën e programit kompjuterik të përshtatshëm dhe në fund, shndërrimi i sinjaleve në informacione të kuptueshme për shfrytëzuesin, nga pajisjet dalëse”

Informatika është shkencë shumë e gjërë e cila përfishin shumë fusha si: teoria e informacionit,teoria komputacionale, kriptografia, struktura të dhënash, algoritmet, kërkim operativ etj.

-Ndikimet sociale 

    1.Dinamika që reflektohet në të gjitha sferat e jetës

    2.Inkurajimi i Socializimit te njerzit

    3.Paraqitja e “Njoftimi i menjëhershëm i klientëve”

            1997, AOL Instant Messenger

            1999, Yahoo и Windows Live Messenger

            2003, Skype

            2005, Google Talk

-Nga WEB 1.0 ne WEB 2.0

Ndarja e permbajtjes

           Janar 2001, Wikipedia

            2005, YouTube од 2005

Rrjetet Sociale:

          1995, Classmates.com

          2002, LinkedIn

          2004, MySpace

          2006, Twitter 

          2004, Facebook

Media e re e kujteses:

Blu-ray disk me kapacitet prej 25gb nga nje shtres e vetme ose 50gb nga dy shtresa.Gjenerata e re e Flash USB me kapacitete maksimale si: Sandisc 128gb, Kingston 256gb, Kingston dataTravel 1TB etj.

Disqet e forta të cilat lidhen me USB Flash nga jashtë me kapacitet prej 4TB.

-Instrumentet për lojra

Mars 2000 Sony Playstation 2 (Vetëm në muajin e parë të paraqitjes kompania Sony kishte mbi 150 milion shitje)

         2005, Microsoft, Xbox 360

         2006, Sony, Playstation 3

Popullariteti i secilës nga pajisjet ka nxitur në drejtim të lëvizjeve të reja për krijimin e lojrave të reja.

-Brezat e ardhshëm të kompjuterëve

Sod punohet në shumë shpikje të reja teknologjike që shpresojmë që në të ardhmen të jenë të dobishme për njerëzimin, ashtu që disa prej tyre janë: Universiteti Carnegie Mellon bën hulumtime në Clayton atomet ose atome, NASA dhe CalTech – kompjuterët e ADN-së, shumë universitete mirren me hulumtime që kanë të bëjnë me kompjuter kuantik, Universiteti i Kalifornisë dhe Berkeley për kompjuter optik.

 

Comments are closed.