Elementet bazë të obligacioneve dhe përdorimi i tyre

145

Bazuar në manualin e përgatitjes dhe dhënies së provimit profesional për punë me letra me vlerë të vitit 2008, çdo obligacion duhet të ketë këto elemente bazë:

Shеnjë se është obligacion

Emri dhe selia e emituesit

Vlera nominale e obligacionit

Shuma e normës së interesit

Afatet për shlyerjen e interesit

Vendi dhe data e lëshimit

Numri serial i obligacionit

Faksimili i nënshkrimeve të personave të autorizuar të emituesit

Të drejtat e obligacioneve

Qëllimet e përdorimit të obligacioneve

Aksionet dhe aksionet e kompanive në pronësi të Agjencisë së Privatizimit

Aksionet e kompanive që janë të rezervuara për ish-pronarët në përputhje me Ligjin për Transformimin e Ndërmarrjeve me Kapital Social.

Pretendimet e Agjencisë së Rehabilitimit të Bankës nga kompanitë, të cilat janë objekt shitje

Blerja e pronës shtetërore që ofrohet për shitje dhe për blerjen e së cilës parashikohet mundësia e pagesës me obligacione.

Blerja e  aksioneve të kapitalit shtetëror në procesin e privatizimit të tij

Pagesa e dëmshpërblimit për dhënien me koncesion të pronës shtetërore

Blerja ose pagesa me qira e pronës shtetërore

Shlyerja e detyrimeve që dalin nga Ligji për Emetimin e Obligacioneve

Ekuivalent tjetër pronësor i përcaktuar me ligj.

Përmblodhi dhe përshtati;

www.studentet.mk

Comments are closed.