Çfarë është  dividenta?

747

Dividenti është një pjesë e fitimit të shoqërisë aksionare që u paguhet aksionarëve në përputhje me vendimin e mbledhjes vjetore të aksionarëve.

Llojet e dividentit

Dividenti në para (Cash dividend)

Një divident në para është një pagesë e dividendit për aksionarët e kompanisë në para. Ai shpërndahet nga fitimet korrente ose fitimet e akumuluara dhe i nënshtrohet tatimit si të ardhurat dhe ndryshon nga dividentët e paguar në formën e aksioneve.

Divident i aksioneve (Stock dividend)

Aksionet e dividentëve janë aksione të autorizuara por të paemetuara që u jepen aksionarëve në vend të dividentëve.

Divident shtesë (Extra dividend)

Një divident shtesë është një divident i paguar si shtesë e dividentit të rregullt, zakonisht pas një viti jashtëzakonisht të suksesshëm.

Elementet bazë të dividentit

Fitimet e mbajtura (Retained eaгnings)

Fitimet e shoqërisë që nuk shpërndahen në formën e dividentëve për aksionarët. Tepricat e akumuluara paraqiten si rezerva në bilancin kontabël.

Fitimet për aksion (Earnings per share)

Një njësi matëse për performancën e një shoqërie që llogaritet si koeficient i fitimit dhe numrit të aksioneve të emetuara.

Përmblodhi dhe përshtati :

www.studentet.mk

Comments are closed.