Monthly Archives

June 2022

Si e parashikon Google Map trafikun?

Google Maps i bazon pamjet e trafikut dhe rekomandimet e rrugës më të shpejtë në dy lloje të ndryshme informacioni: Të dhëna historikeTë dhëna në kohë reale Të dhënat historike janë koha mesatare që duhet për të udhëtuar në një pjesë

Rendi i gjymtyrëve në fjalinë dëftore

Vendi i gjymtyrëve të fjalisë përcaktohet nga faktorë të ndryshëm: kryesisht nga gjymtyrëzimi aktual,nga arsyet stilistike dhe më rrallë nga funksioni i tyre sintaksor. Vendi i kryefjalës dhe i kallëzuesit foljor Rendi

Guru financiar: Si të arrini paqen financiare

Dave Ramsey është një guru i njohur financiar që i ndihmon njerëzit të "marrin kontrollin" e parave të tyre dhe të heqin qafe borxhin. Kur ishte 26 vjeç, ai zotëronte më shumë se një milion dollarë, por kishte edhe shumë borxhe që vinin

Softueri i integruar në harduer (embedded)

Sistemi softuerik i integruar është pjesë e një sistemi harduer/softuer që reagon ndaj ngjarjeve në ambientin e tij. Softueri është 'i integruar' në harduer. Sistemet e integruara normalisht janë sisteme në kohë reale. Sistemi në kohë

Arkitektura e orientuar kah shërbimet (SOA)

Arkitektura e orientuar kah shërbimet (serviset) është qasje ndaj inxhinierimit të softuerit ku shërbimet e ripërdorshme, të standardizuara janë blloqe themelore të ndërtimit për sisteme aplikative. Interfejsat e shërbimeve mund të

Inxhinierimi i softuerit të shpërndarë

Përfitimet e sistemeve të shpërndara janë se ato mund të shkallëzohen për t'ia dalë me kërkesat që rriten, mund të vazhdojnë të ofrojnë shërbime për përdoruesit (edhe nëse disa pjesë të sistemit dështojnë), dhe mundësojnë të bashkëpërdoren

Rendi i fjalëve në fjali

Disa fjalë kanë rend të ngulitur, i cili është përcaktuar nga forma gjuhësore. Topika e këtyre fjalëve duhet njohur, rregullat e vendosjes së tyre duhen zbatuar, përndryshe shkelet norma gjuhësore, duke sjellë si pasojë pamundësinë ose

Inxhinierimi softuerik i bazuar në komponenta

Inxhinierimi softuerik i bazuar në komponenta është qasje e bazuar në ripërdorje për definimin, implementimin dhe kompozimin në sisteme të komponentave të pavarura të çiftuara lirshëm (dobët). Komponenta është njësi softuerike