Monthly Archives

April 2022

Besueshmëria dhe specifikimi i sigurisë

Analiza e rreziqeve është aktivitet i rëndësishëm në specifikimin e kërkesave të sigurisë dhe besueshmërisë. Ajo e përfshin identifikimin e rreziqeve që mund të rezultojnë në aksidente apo incidente. Kërkesat e sistemit pastaj gjenerohen

Arkitektura Islame ndër shekuj – pjesa e shtatë

13. Arkitektura e Azisë Juglindore Në Azinë Jugore, arkitektura Islame u ndikua fort nga stilet e mëparshme hinduse. Kupolat me kulm dhe përdorimi i rëndë i mermerit, (me Taxh Mahalin që qëndron si kryevepër e arkitekturës islame

Besueshmëria (mbështetshmëria) dhe siguria e informatave

Dështimi i sistemeve kritike kompjuterike mund të çojë në humbje të mëdha ekonomike, humbje serioze të informatave, dëmtim fizik, apo kërcënime ndaj jetës njerëzore. Besueshmëria e një sistemi kompjuterik është veti e sistemit që e

Arti dhe jeta në një lidhje të ndërsjelltë

"Jeta imiton artin shumë më tepër sesa arti imiton jetën."-Oscar Wilde Arti ka qenë pjesë e jetës për aq kohë sa vetë njerëzimi ka ekzistuar. Për mijëra vjet me radhë deri në ditët e sotme, njerëzit krijojnë, vështrojnë dhe shijojnë

Sistemet socioteknike

Sistemet socioteknike e përfshijnë harduerin kompjuterik, softuerin, dhe njerëzit dhe ndodhen brenda një organizate. Ato projektohen për t'i përkrahur qëllimet dhe objektivat e organizatës apo të biznesit. Faktorët njerëzorë dhe

Evolucioni i softuerit

Zhvillimi i softuerit dhe evolucioni mund të mendohen si proces i integruar, iterativ që mund të paraqitet duke e përdorur një model spiral. Për sistemet specifike (të porositura enkas), kostot e mirëmbajtjes zakonisht i kalojnë kostot

Fjalitë emërore përshkruese

Fjalitë emërore përshkruese - përbëjnë grupin më të madh të fjalive emërore. Këto fjali përdoren në ato raste kur duam të tregojmë ekzistencën, qenien e ndonjë fenomeni, sendi fakti. Këto janë quajtur edhe "fjali emërore ekzistenciale” ose

Testimi i softuerit

Testi mund vetëm ta tregojë prezencën e gabimeve në një program. Ai nuk mund ta demonstrojë se nuk ka më të meta tjera. Testimi i zhvillimit është përgjegjësi e ekipit të zhvillimit të softuerit. Një ekip i veçantë duhet të jetë