Monthly Archives

November 2020

Drejtohuju njerëzve me emrat e tyre

Me të vërtetë shqiptimi i emrave tanë është prej gjërave më të bukura, që mund t'i dëgjojnë veshët tanë. Andaj kur ne e mbajmë mend emrin e një personi dhe e thërrasim në atë emër, atëherë një gjë e tillë nuk do të thotë se ne kemi arritur

Përsëritja ose jo e foljeve ndihmëse a gjysmëndihmëse

Foljet ndihmëse kam, jam në përbërjen e kallëzuesve foljorë homogjenë, si rregull, përsëriten. Lejohet mospërsëritja e tyre te kallëzuesit foljorë homogjenë me raporte këpujore në raste të veçanta, sidomos për të vënë në dukje lidhjen më

Lapsi për printim 3D

Printerët 3D kanë marrë shumë vëmendje dhe po preferohen kohët e fundit. Për shkak të strukturës së tyre komplekse, nuk është e lehtë për t'u përdorur për disa përdorues. Andaj kërkohen njohuri kompjuterike dhe të ndryshme programore për

HAPËSIRAT PUBLIKE GJATË COVID-19

Pandemia e Koronavirusit ka ndryshuar botën në një masë të madhe, dhe kjo është parë në të gjithë botën, duke ndikuar negativisht pothuajse në gjitha aspektet sociale dhe ekonomike , ku papunësia është rritur, numri i vdekjeve është rritur

Përsëritja ose jo e ndajfoljeve dhe pjesëzave

Mund të përsëriten ose jo ndajfolje dhe pjesëza të përdorura për formimin e shkallëve krahasore dhe sipërore të mbiemrave ose të ndajfoljeve. Më shumë ato përsëriten. Përsëritja është e domosdoshme, kur ndryshe mund të lihej rast për

Diçka që nuk e keni dëgjuar

Kocka më e vogël në trupin tuaj është në veshin tuaj Çekikçi(Stapes) është një kockë në veshin e mesëm të njerëzve që ndihmon në kryerjen e dridhjeve të tingullit për identifikim. Ka madhësi vetëm afërsisht 0,04 inç (1 mm).