Monthly Archives

September 2019

Battlebots – Beteja e robotëve

Dëshira për të qenë i pari ka ekzistuar qysh prej fillimit të qenies njerëzore. Ajo është një trashëgimi e cila haset në çdo gjeneratë dhe në çdo person i cili ka ambicie dhe vullnet për të arritur për të qenë i pari në ndonjë lëmi, në

PROGRAMIMI I QËLLIMEVE TUA

Programimi është një nocion kompjuterik që mirëfilli e përshkruan atë se çfarë ndodhë kur ne e kultivojmë një qëllim brenda rrjetit të mendjes sonë. Në fillim e shprehim qëllimin dhe më pas e programojmë për ta arritur atë qëllim. Më

Strukturat e kontrollit në Php

Strukturat e kontrollit në PHP janë të ngjashme me gjuhë të tjera të programimit si Java dhe C. Sintaksa e tyre ështe si më poshtë: if (cond) {....}; opsional else {....} // degëzimi I kodit for(init; cond; inc) { .... } // cikli for