Monthly Archives

August 2019

KJO ËSHTË JETA!

Kjo është jeta: “deshe” apo “refuzove”. Nuk do të shërohesh.. pa mos ndje dhimbje!! Nuk do të mësosh.. pa mos gabuar!! Nuk do të korrsh sukses.. pa mos dështuar!! Nuk do të dashurosh.. pas mos humbur!! Nuk mbetet gjë

Çfarë është Inxhinieri Metalurgjike dhe Materialet?

Përshkrimi i drejtimit Inxhinieria Metalurgjisë dhe Materialeve merret me hartimin, prodhimin dhe kontrollin e cilësisë së materialeve, duke filluar nga lënda e parë. Nanoteknologjia është një nga fushat kryesore në Inxhinierisë së

Shkencat kompjuterike dhe IT

Përshkrim i drejtimit Drejtimi i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologjive Informative është drejtim i cili si qëllim kryesor ka studimin e algoritmeve dhe strukturave të të dhënave, si dhe paisjen e studentëve me njohuri rreth punës në

Çfarë është Inxhinieria e Elektrikës dhe Elektronikës?

Përshkrimi i drejtimit Inxhinieria elektrike dhe elektronike është një disiplinë e inxhinierisë që harton, zhvillon dhe prodhon të gjitha sistemet elektrike dhe elektronike, siç janë pajisjet elektrike, radarët dhe sistemet e navigimit,

Çfarë është inxhinieria e ndërtimtarisë?

Përshkrimi i drejtimit Inxhinieria e ndërtimtarisë, e njohur si një nga disiplinat më të hershme inxhinierike, është një degë e inxhinierisë që prodhon dizajne frymëzuese, plane dhe projekte ndërtimore në bashkëveprim me mjedisin fizik

Çfarë është inxhinieria Mekanike?

Përshkrimi Inxhinieria Mekanike është një disiplinë inxhinierike që kombinon rregullat themelore të fizikës dhe teknologjitë e materialeve për të projektuar, prodhuar, analizuar, zhvilluar dhe mirëmbajtur produktet mekanike. Çka

Çfarë është arkitektura?

Përshkrim Arkitektura është arti dhe shkenca e projektimit të ndërtesave dhe strukturave. Një përkufizim më i gjerë do të përfshinte në qëllimet e saj projektimin e çdo gjëje të ndërtuar

Lajmërim

Planifikimi i karrierës është një proces që kërkon kohë dhe angazhim. Ju duhet të ekzaminoni vetën, interesat, vlerat, temperamentin tuaj dhe të mendoni se cfarë ju dëshironi që të arrini nga profesioni që do të zgjedhni. Planifikimi i