Monthly Archives

May 2019

Programimi në web – Funksionet

Një funksion përmban kod i cili do të ekzekutohet nga një ngjarje, ose nga një thirrje e ketij funksioni. Sintaksa e deklarimit dhe implementimit të një funksioni është si më poshtë: function name(argument1, argument2,..., argument