Monthly Archives

March 2019

Programimi Në Web – Objektet (Pjesa parë)

Në JavaScript, një objekt është një struktur e dhënë e cila përmban edhe variablat edhe funksionet për të kapur objektet. Programimi i orientuar në objekte që përdoret në Javascript është shumë më i thjeshtë se ai në Java ose C++.

Çfarë është fondi për amortizim?

Fondi i amortizimit është një fond që formohet në formë monetare nga zhvlerësimi i mjeteve fikse. Në procesin e prodhimit, mjetet e punës marrin pjesë plotësisht, por gradualisht ato fizikisht harxhohen. Për aq sa

Programimi Në Web

Eventet Një nga aspektet më të rëndësishme të JavaScript është ndërveprimi me browser-in. Ngjarjet bëjn të mundur që të shkruajm kod në JavaScript i cilin ndërvepron në një situat të caktuar. Shembuj ngjarjesh mund të jenë: Klikimi me

Çfarë është amortizimi ?

Amortizimi është shlyerje graduale e vlerës së mjeteve fikse me të cilat disponon ndërmarja. Mjete fikse përfshijnë të gjitha pasuritë e prekshme dhe të paprekshme që kompania përdor për një periudhë më të gjatë kohore, zakonisht mbi

Çka paraqet Phishing

Phishing paraqet teknikë me anë të së cilës kriminelët kibernetik mundohen t'ua marin të dhëna të rëndesishme si password-in, pin-kod-in, shifra duke përdorur email porosi ose ueb faqe të rrejshme mirëpo identike me ato të vëretat.

Kafeja ndikon në kancerin e prostatës!

Pas një sërë eksperimentesh, studiuesit përfundojnë se dy përbërësit e gjetur në kafe mund të ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes së qelizave të kancerit të prostatës. Megjithëse gjetjet janë paraprake, ato janë inkurajuese. Kafeja është

Çfarë është misioni dhe çfarë vizioni i një kompanie?

Misioni i përgjigjet pyetjes se pse egziston një kompani, ndërsa vizioni tregon se cilat janë qëllimet e saj. Vizioni tregon piedestalin e synuar nga kompania ndërsa misioni tregon rrugën nëpër të cilën duhet lëviz për të arritur qëllimin

Përcaktori kallëzuesor i shprehur me mbiemër

Përcaktori kallëzuesor i shprehur me mbiemër tregon cilësi të kryefjalës a të kundrinës së drejtë. Në këtë funksion ai mund të jetë në çdo shkallë. Kur përcaktori kallëzuesor që i referohet një kryefjale në numrin shumës ose kundrinës së