Monthly Archives

December 2017

Edward Snowden dhe Micah Lee lansojnë aplikacionin Haven

Edward Snowden, së bashku me inxhinierin e sigurimit Micah Lee, kanë lansuar projektin e tyre të rri një aplikacion në Android në bashkëpunim me The Guardian Project. Ky aplikacion është menduar për shrytëzuesit të cilët dëshirojnë të…

Rrugët e rritjes së kapitalit nga firmat

Firmat individuale dhe firmat me ortakë mund te shtojnë kapitalin e tyre duke marrë hua nga miqtë ose nga banka. Kufizueshmëria e këtyre burimeve kufizon mundësitë e firmës për t‟u zgjëruar . Korporata paraqet një avantazh të theksuar ne…

Pse gjithmonë ndihemi të lodhur?!

Jeni shumë të lodhur, nuk ndjeni vullnet për kryerjen e ndonjë aktiviteti, gjithmonë dëshirë për fjetje? E gjithë këto mund të tregojnë disa shenja që organizmi juaj ka kaluar në një pasivitet si pasoj e mënyrës së jetesës, por më poshtë do…

FSHEHJA (E SEKRETEVE) ËSHTË DYLLOJËSH

Lloji i parë: Fshehja e lëvdueshme Ky lloj përfshin fshehjen e sekreteve të njerëzve dhe është lloj i besnikërisë të cilin çdo mysliman duhet përvetësuar. Lloji i dytë: Fshehja e urryer Ky lloj ndahet në dy nënlloje.…

A keni stres? Mësojeni!

Organizmi i njeriut është një sistem që regjistron çdo gjë që përjeton, dhe një prej armiqve më të mëdhenjë të tij është stresi, dhe është shumë me rëndësi që ju ti njihni simptomat që tregojnë se ju duhet ndryshuar mënyrën e jetesës dhe ta…

Gjymtyrët e dyta(plotësuese) – Pjesa e dytë

•Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ai zakonisht varet nga folja dhe tregon mbi kë (cilin) bie veprimi i shprehur prej saj. Ai vihet në atë rasë që kërkon gjymtyra prej së cilës varet. •Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes,…

Pagjumësia si problem shekullor!!

Pagjumësia është dukuri mjaft e përhapur në Evropë dhe Amerikë. Për këtë temë janë shkruar shumë libra dhe artikuj. Dr. Everet në artikullin të cilin shtypi mjekësor amerikan e ka publikuar në vitin 1990 thotë: “Problemi i pagjumësisë…

Gjymtyrët e dyta(plotësuese)

-Gjymtyrët e dyta (apo plotësit e fjalisë) janë: •Rrethanori; •Kundrinori; •Përcaktori; -Rrethanori •Rrethanori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ai tregon rrethanat e kryerjes së veprimit, si: kohë, vend, mënyrë, shkak, sasi, qëllim.…