Monthly Archives

September 2017

Një dhomë torture e quajtur “dhoma e bardhë”

A keni menduar ndonjëherë se një ngjyrë mund të përdoret si mjet torture? Me sa duket, po. Tortura në dhomën e bardhë konsiderohet të jetë një nga format më të rrezikshme të vuajtjeve mendore. Megjithëse kjo metodë e vuajtjes është përdorur…

Softveri – pjesa programore e kompjuterëve

Softveri paraqet bashkësinë e programeve, të cilët shërbejnë për kontroll dhe punë të hardverit si dhe të programeve të cilët mundësojnë shfrytëzimin e sistemit informativ të bazuar në kompjuterë. Hardveri mund të aktivizohet vetëm me anë…

TUMORET E MUSHKËRIVE

Tumoret mund të jenë beninje dhe malinje. Tumore beninje janë: fi bromi, lipomi dhe angiomi. Zbulohen më shpesh me anë të kontrolleve sistematike. Mjekimi është operativ. Tumoret malinje mund të jenë primare dhe sekondare. Tumoret…

TEKNIKAT PËR MËSIMIN E TË SËMURIT

Njëra ndër detyrat e punëtorit shëndetësor është ta edukojë të sëmurin, respektivisht mësimi shëndetësor me qëllim që ta përfi tojë për bashkëpunim në procesin e mjekimit dhe t’ia ngrit vetëpërgjegjësinë. Gjatë kësaj shfrytëzon: 1.…

Printerët

Printerët (shtypësit) janë njësi të jashtme të cilat nuk janë pjesë themelore e kompjuterëve dhe pa prezencën e të cilëve kompjuterët funksionojnë normalisht. Vendin e tyre në libër e mundëson nevoja e madhe që të dhënat e kompjuterit ti…

O ZOT, TY TU DREJTOVA DHE MU PËRGJIGJE!!

Zoti  im, Ty tu drejtova dhe të thash: Unë po ndëshkohem dhe po ndjej dhembje! U përgjigje: “mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut!“.Zumer 53. Ty tu drejtova dhe të thash: Nuk e kam askënd, jam i mjerë! U përgjigje: “Ne jemi…